Државно училиште за физичка култура „Методи Митевски“ – Брицо (2024)

2024-03-12 09:26:44

Завршна сметка 2023прочитајте повеќе

2023-08-31 19:22:17

Почитувани ученици, Ве известуваме дека учебната година започнува на 01.09.2023 , настава на македонски јазик од 07:30 часот, настава на албански јазик од 13:30 часот. На линковите подолу можете да ги видите листите со ученици распределени по класови.прочитајте повеќе

2023-03-27 10:33:55

прочитајте повеќе

2022-08-31 11:11:58

Почитувани ученици,Ве известуваме дека учебната година почнува на 01.09.2022 година (четврток) со почеток во 7:30 часот. На линкот подолу, можете да ги видите листите со ученици распределени по класови. Ви посакуваме среќен почеток и многу успеси во учењето!прочитајте повеќе

2022-06-25 11:56:25

Листите можете да ги спуштите на линкот подолу:прочитајте повеќе

2022-06-20 09:14:34

прочитајте повеќе

2022-06-11 17:53:36

Почитувани ученици, апликанти во Спортската гимназија, при онлајн пријавувањето за прва година во Спортската гимназија "Методи Митевски - Брицо" - Скопје, постои задолжително поле за прикачување на препорака од Спортска федерација. Тој документ НЕ Е ЗАДОЛЖИТЕЛЕН за упис во Спортската гимназија. При пополнување на апликацијата за упис, наместо препорака прикачете извод од матичната книга на родените, Државјанство или друг документ за да биде успешно пријавувањето.прочитајте повеќе

2022-05-20 15:16:54

прочитајте повеќе

2022-04-07 09:21:47

прочитајте повеќе

2022-02-16 15:53:47

прочитајте повеќе

2021-12-13 15:45:25

прочитајте повеќе

2021-10-18 13:55:13

прочитајте повеќе

2021-08-31 14:44:41

прочитајте повеќе

2021-06-25 16:30:16

прочитајте повеќе

2021-06-21 09:32:20

прочитајте повеќе

2021-06-17 18:24:32

прочитајте повеќе

2021-06-12 09:51:33

прочитајте повеќе

2021-05-19 11:14:00

прочитајте повеќе

2021-03-12 10:08:07

прочитајте повеќе

2021-02-15 10:15:12

прочитајте повеќе

2020-12-27 23:44:33

Нашите ученици, секогш на врвот!прочитајте повеќе

2020-12-14 08:40:38

прочитајте повеќе

2020-11-20 15:34:53

Од понеделник, 23.11.2020 година, наставата ќе се одвива во прва смена со следниот распоред на ѕвонење:прочитајте повеќе

2020-10-27 21:05:04

прочитајте повеќе

2020-10-20 00:20:26

Иднината е светлина кон која одиме низ животот, а факелот со кој ја осветлуваме е во нас, во нашето знаење, култура, воспитување, креативност како и во нашето образование.Главната мисија, визија и заложба на нашето училиште е во насока на спојување на интелектуалните, моралните , емоционалните и творечките потенцијали кај една личност со неговиот правилен психофизички развој, а истата таа личност да даде најголем можен придонес за себе и за другите.Пример за една таква личност, а воедно и гордост на ова училиште е нашата поранешна ученичка Бојана Станковска, сегашен студент на Архитектонскиот факултет, која заедно со ликовниот уметник Бојан Стојкоски беа носители на еден креативен настан во нашето училиште –“ Изработка на мурал во централниот дел на училиштетo,, кој претставува симбиоза на две кохерентни гранки- уметноста и архитектурата, а во себе ги има внесено и личните гледишта на еден ученик кој во ова училиште ја има изградено својата личност.Успехот на проектот и неговата брза реализација не би бил возможен без вас двајца, а ова ваше дело секогаш ќе буди восхит и мотивација за нас и за нашите идни ученици.Од името на сите вработени и ученици во училиштето ви упатуваме најголема благодарност и ви посакуваме иднина во која ќе ги достигнете сите успеси и во која ќе продолжите да чекорите кон патот кој веќе самите го имате трасирано.прочитајте повеќе

2020-10-15 10:15:20

прочитајте повеќе

2020-10-15 10:12:00

прочитајте повеќе

2020-10-15 09:20:46

прочитајте повеќе

2020-10-05 13:04:08

прочитајте повеќе

2020-09-28 17:25:56

прочитајте повеќе

2020-09-25 17:04:39

Упатство за најава и користење на НПУДпрочитајте повеќе

2020-09-24 22:35:29

прочитајте повеќе

2020-09-24 21:45:16

прочитајте повеќе

2020-09-14 13:26:56

прочитајте повеќе

2020-09-14 13:25:58

прочитајте повеќе

2020-09-14 12:10:13

прочитајте повеќе

2020-09-14 12:06:11

прочитајте повеќе

2020-09-14 11:29:05

прочитајте повеќе

2020-09-14 11:23:01

прочитајте повеќе

2020-09-11 11:56:42

прочитајте повеќе

2020-06-26 19:42:59

прочитајте повеќе

2020-06-26 10:23:29

прочитајте повеќе

2020-06-26 09:33:44

прочитајте повеќе

2020-06-23 14:09:59

прочитајте повеќе

2020-06-22 10:56:26

прочитајте повеќе

2020-06-21 14:29:51

прочитајте повеќе

2020-06-11 14:12:35

прочитајте повеќе

2020-06-10 14:31:23

прочитајте повеќе

2020-06-08 11:58:10

прочитајте повеќе

2020-06-03 11:38:36

прочитајте повеќе

2020-06-03 11:35:40

прочитајте повеќе

2020-05-19 17:37:46

прочитајте повеќе

2020-05-18 21:27:05

прочитајте повеќе

2020-04-27 12:37:38

прочитајте повеќе

2020-04-17 21:44:00

прочитајте повеќе

2020-04-02 11:35:11

прочитајте повеќе

2020-04-02 10:27:59

прочитајте повеќе

2020-04-01 10:05:08

прочитајте повеќе

2020-03-09 17:43:57

прочитајте повеќе

2020-01-20 14:31:11

прочитајте повеќе

2019-12-24 21:56:35

прочитајте повеќе

2019-10-10 14:53:05

прочитајте повеќе

2019-09-18 09:33:33

прочитајте повеќе

2019-08-30 13:30:51

прочитајте повеќе

2019-08-30 13:26:57

прочитајте повеќе

2019-07-04 15:13:28

прочитајте повеќе

2019-06-27 12:49:47

прочитајте повеќе

2019-06-24 12:43:42

прочитајте повеќе

2019-06-21 10:34:35

прочитајте повеќе

2019-06-21 10:22:27

прочитајте повеќе

2019-06-21 10:11:45

прочитајте повеќе

2019-05-23 13:24:49

прочитајте повеќе

2019-04-02 17:33:01

прочитајте повеќе

2019-03-22 17:45:11

прочитајте повеќе

2019-03-20 11:50:36

прочитајте повеќе

2019-01-20 17:57:39

прочитајте повеќе

2019-01-20 10:33:10

прочитајте повеќе

2018-09-15 19:56:58

прочитајте повеќе

2018-08-31 15:22:03

прочитајте повеќе

2018-08-31 15:17:36

прочитајте повеќе

2018-05-06 18:42:54

прочитајте повеќе

2018-05-04 15:25:04

прочитајте повеќе

2018-04-26 00:41:19

прочитајте повеќе

2018-04-24 21:28:12

прочитајте повеќе

2018-04-23 22:26:28

прочитајте повеќе

2018-04-12 14:47:50

прочитајте повеќе

2018-04-11 09:22:52

прочитајте повеќе

2018-04-11 09:16:54

прочитајте повеќе

2018-02-08 22:41:47

прочитајте повеќе

2018-01-17 23:09:02

прочитајте повеќе

2017-12-29 17:47:33

прочитајте повеќе

2017-12-29 17:45:57

прочитајте повеќе

2017-12-29 16:27:17

прочитајте повеќе

Државно училиште за физичка култура „Методи Митевски“ – Брицо (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Corie Satterfield

Last Updated:

Views: 6400

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Corie Satterfield

Birthday: 1992-08-19

Address: 850 Benjamin Bridge, Dickinsonchester, CO 68572-0542

Phone: +26813599986666

Job: Sales Manager

Hobby: Table tennis, Soapmaking, Flower arranging, amateur radio, Rock climbing, scrapbook, Horseback riding

Introduction: My name is Corie Satterfield, I am a fancy, perfect, spotless, quaint, fantastic, funny, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.